KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 100 000,00 zł
WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI: 1,00zł
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI: 100 000

NIP 899-288-48-09
REGON 386830805
KRS: 0000857619

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Statut Votum Green Project S.A.

Dla Akcjonariuszy

#MocnaGrupa

VOTUM GREEN PROJECT S.A.

Działając imieniem Votum Green Project Spółka Akcyjna we Wrocławiu 53-012 przy ul. Wyścigowej 56i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000857619, posiadając nr NIP 8992884809 , w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywamy Państwa jako akcjonariuszy Votum Green Project do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do dnia 31
października 2020 r.

Dokumenty

Media

Kontakt

71 302 48 00
biuro@votum-gp.pl
ul. Wyścigowa 56i
53-012 Wrocław